תנאי שימוש

 1. חברתB-U נעמה קסרי בע"מ ח.פ 515376267 (להלן: "החברה") מפעילה אתר האינטרנט בכתובת
  b-u.co.il (להלן: "האתר") כפלטפורמה המאפשרת למשתמשים לקבל מידע על החברה והשירותים הניתנים על ידה.
 2. הכניסה לאתר, השימוש בו ובתכנים המוצגים בו, בכל אופן, הינו בכפוף לתנאי השימוש באתר (להלן:"תנאי השימוש"). על כל משתמש לרבות אדם או תאגיד העושה שימוש, מכל סוג שהוא באתר (להלן : "משתמש") לעיין היטב בתנאים אלו, שכן תנאי לשימוש באתר הינו הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו.
 3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, לנשים וגברים כאחד.
 4. כניסה לאתר ושימוש באתר מעידים על הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לתנאי השימוש וכן הצהרה כי המשתמש הינו מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר בהסכם זה.
 5. החברה תהיה רשאית בכל מועד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לעדכן את תנאי השימוש ולא תהיה חייבת לעדכן את משתמשי האתר בדבר עדכון התנאים. תנאי השימוש העדכניים יחולו על כלל משתמשי האתר החל מרגע פרסומם.
 6. הסכמה לתנאי השימוש הינה תנאי מקדמי לשימוש באתר.
 7. השימוש באתר ובמערכותיו הינו כמות שהוא (AS IS) והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד החברה לרבות בגין תכונות האתר, התכנים המצויים בו ואפשרויות השימוש בו. החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את מראה האתר ותכונותיו, לרבות תוך השבתת האתר, ללא צורך במתן הודעה מראש.
 8. באתר ימצאו מגוון תכנים, מסוגים שונות, לרבות מלל, סרטונים, תמונות, תרשימים ובכל דרך אחרת, קיימת ו/או שתהיה קיימת בעתיד (להלן:"התכנים"). כל משתמש מתחייב להימנע משימוש בתכנים ללא הרשאה כדין.
 9. הסתמכות על התכנים באתר הינה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 10. התכנים באתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת רפואית/
 11. התמונות במופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 12. המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד ובשום פנים ואופן אינו מהווה ייעוץ רפואי מקצועי, חוות דעת מקצועית או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ כאמור יינתן רק באופן אישי, ללקוחות ספציפיות, במסגרת פעילות הקליניקה. מטרת התכנים באתר הינה לסייע למשתמשת להרחיב את בסיס הידע האישי שלה ולאפשר לה לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה לרופא.
 13. קודם וכתנאי לקבלת טיפול כלשהו, על המשתמש לעבור בדיקת התאמה אצל רופא.
 14. בכל מקרה, לחברה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לכל אדם בהתבסס על תכנים שהתפרסמו באתר. המשתמש מאשר שידוע לו שסעיף זה מהווה תנאי יסודי לכניסתו לאתר ולעשיית שימוש באתר.
 15. כל משתמש מתחייב לשמור על חוקי מדינת ישראל בכלל ובפרט על דיני הקניין הרוחני.
 16. האתר ומערכותיו הינו בבעלות החברה, אין לעשות שימוש באתר ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכניו מבלי לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.
 17. בעשיית שימוש באתר הנך מסכים לקבל מהאתר קבצי "cookie", ולשימוש בקבצים אלו על ידי האתר לצורך זיהוייך וקבלת מידע אודותיך.
 18. אם יוצגו באתר פרסומות למוצרים ו/או שירותים של צד שלישי אזי אין לחברה אחריות כלשהיא לנכונות ו/או טיב הפרסום ו/או המוצר ו/או השירות המפורסם.
 19. משתמש אשר הפר את תנאי השימוש יפצה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או מניעת רווח ו/או אובדן ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לבעליה ו/או למי מטעמם כתוצאה מהפרת תנאי השימוש.
 20. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק, מכל סוג, אשר יגרם למשתמש כתוצאה מוירוס.
 21. על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 22. מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לאתר ו/או לתנאי השימוש ו/או לכל מחלוקת הנובעת מהם הינו בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

פרטיות

 1. חברת חברתB-U נעמה קסרי בע"מ ח.פ 515376267 (להלן: "החברה") מפעילה אתר האינטרנט בכתובת b-u.co.il (להלן: "האתר") כפלטפורמה המאפשרת למשתמשים לקבל מידע על החברה והשירותים הניתנים על ידה.
 2. החברה מבקשת להביא לידיעתו של כל משתמש לרבות אדם או תאגיד העושה שימוש, מכל סוג שהוא באתר (להלן : "משתמש") את מדיניות הגנת הפרטיות, האיסוף והשימוש במידע המתקבל במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר.
 3. הוראות אלו מהוות חלק מהוראות התקנון.
 4. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת.
 5. ככל והמשתמש מוסר את פרטיו לאתר הרי שהוא מסכים שהנתונים הנמסרים על ידו ישמרו על ידי החברה בין היתר לצורך שמירה על קשר, משלוח דיוורים ועדכונים ובנוסף לשיפור השימוש באתר.
 6. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו מדויק וכי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ובעבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור מישהו אחר.
 7. המשתמש נותן את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי תקשורת אחרים שמסר המשתמש, לרבות מסרונים. הלקוח יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו הנ"ל באמצעות בקשה להסרה דרך האתר.
 8. בעשיית שימוש באתר המשתמש מסכים לקבל מהאתר קבצי "cookie", ולשימוש בקבצים אלו על ידי האתר לצורך זיהויי וקבלת מידע אודותיו. אם המשתמש אינו רוצה לקבל קבצי "cookie" עליו לשנות את ההגדרות בדפדפן שלו, אולם אז יכול ולא יוכל להשתמש במלוא השירותים באתר.
 9. החברה תאחוז באמצעים מקובלים לצורך שמירת המידע המתקבל באתר ותמנע מהעברתו לאחרים אלא במקרים להלן : (1) התקבל צו שיפוטי המורה על מסירת המידע (2) המשתמש הפר את תנאי השימוש או תנאים אלו (3) הדבר דרוש לדעת החברה לצורך ליבון מחלוקת בין החברה לבין המשתמש (4) הדבר נדרש למנוע נזק לחברה או לצד שלישי.

 

סגירת תפריט
רוצה שנהיה חברות?
הצטרפי למועדון הלקוחות שלנו
ותהני מהטבות מיוחדות